by Ko Zam on Tuesday, July 12, 2011 at 11:35am

၁၉၉၉ခုႏွစ္မွာ စိနပညာရွင္ႏွစ္ဆူက လြန္ေၿမာက္ေသာစစ္ဆုိၿပီး က်မ္းတစ္အုပ္

ကုိုထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္။ သူ.ရုိေတြလုိ. အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာေတာ္ေတာ္ၾကီးကုိ ဂယက္

ရုိက္ခဲ့တယ္။ သူတုိ.ႏွစ္ဦးေရးလုိ္က္တဲ့ထဲမွာ လြန္ေၿမာက္ၿခင္းဆုိတာကုိ

ေလးမ်ဳိးေလာက္ေတြ.ရတယ္။အဲဒါကုိေနာက္မွေၿပာမယ္။

အပုိင္းႏွစ္ပုိင္းနဲ.ကန္.ၿပီးတင္ၿပတယ္။ ပထမအပုိင္းက On New Warfare

အသစ္ေသာ စစ္ေရးစစ္ရာ လုိ.ေၿပာလုိရမလားပဲ။ဒုတိယအပုိင္းမွာေတာ့

A Discussion of New Methods Operationပါပဲ။တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ လူမ်ဳိး

တစ္ရာတစ္ပါးေတြေနတဲ့ ႏုိင္ငံၾကိးနဲ. ထိပ္တုိက္ေတြ.ကုိေတြ.ရမယ္ဆုိတဲ့

အႏုမာနမွန္းဆခ်က္ကုိ အေၿခတည္ၿပီး ၾကဳိတင္ၿပင္ဆင္ထားရမယ့္နည္းလမ္း

ေတြ။.က႑ေတြကုိ ေၿပာထားေရးထားတာပဲလုိ. နားလည္ရတယ္။ဒီစာအုပ္

ထဲက ရန္သူဆုိတာဟာ သိပ္ကုိအင္အားၾကီးလြန္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိရည္ညြန္း

ပါတယ္။

http://books.google.com/books?id=ejFV1568hqAC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

သိပ္ေၾကာက္ဖုိ.ေကာင္းတဲ့ စစ္ေရးဆုိင္ရာအေတြးအေခၚေတြပါ။ကရုဏာမဲ့

ေသာနည္းလမ္းၿဖင့္သာ အားၾကီးသူကုိ အားနည္းသူက စိုးမုိးႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့

သေဘာတရားအေတြးအေခၚနဲ.တည္ေဆာက္ထားတဲ့စစ္ေရးအေတြးအေခၚ

အုံၾကီးလုိ.ေၿပာလုိ.ရမယ္ထင္တယ္။မူရင္းအတုိင္းဆုိရင္ ဒီလုိပါ။

the strong can be defeated through merciless unconventional methods.

သိပ္ကုိေၾကာက္စရာေကာင္းလြန္းပါတယ္။ လူကုိ သတ္ရင္ ႏွလုံးသားကုိပါသတ္

ရမယ္ဆုိတဲ့ သူတုိ.ဆုိရုိးထက္ေတာင္ ဆုိးရြာလြန္းပါတယ္။ဒီက်မ္းဟာ ၁၉၉၉

မွာထုတ္တာပါ။ ၉/ ၁၁ အေရးအခင္းၾကီး မတုိင္မီ သုံးႏွစ္အလုိၿဖစ္ပါတယ္။

ဒီက်မ္းကုိေရးသားၿပဳစုသူတစ္ဦးက လြန္ေၿမာက္ေသာစစ္ေရးအေတြးအေခၚ

ရဲ. ပထမဦးဆုံးေသာ ဥပေဒသက မည္သုိ.ေသာ ဥပေဒမွမရွိၿခင္းပဲတဲ့။ဥပေဒ

သ ဗလာၿဖစ္ၿခင္းပဲ။

The first rule of unrestricted warfare is that there are no rules,with

nothing forbidden.

သုံးမယ့္နညး္နာနိႆယေတြကေတာ့ မ်ဳိးစုံၾကဳိးခုန္ထက္ေတာင္ကမ္းကု္န္လြနး္လွ

တယ္။ ရွိသမွ် နည္းလမ္းကုိ အကုန္သုံးဆုိတဲ့ နည္းလမ္းပါ။

စစ္ဆုိတဲ့ ေနရာ။ အခန္းက႑ကုိဖြင့္ဆုိတဲ့ေနရာမွာလည္းကမ္းကုန္လြန္လွၿပန္တယ္။

စစ္ဆုိတာ စစ္ေရးစစ္ရာမွာပဲမတည္ေတာ့ဘူးတဲ့ဗ်ာ။သူတုိ.ေၿပာတဲ့စစ္ဆုိတာက

ဘ႑ာေရးစစ္ပြဲ။ ပစ္မွတ္ထားခံရတဲ့ ႏုိင္ငံ၇ဲ. ေငြေၾကးရဲ.တန္ဖုိးေတြ။စေတာ့ေစ်း

ကြက္ေတြကုိ ကေမာက္ကမၿဖစ္ေအာင္တုိက္ခုိက္တယ္။

ေမွာက္ခုိစစ္ပြဲ။ ။ ပစ္မွတ္ႏုိင္ငံရဲ.ေစ်းကြက္ကုိ လက္၀ါးၾကိးအုပ္ထားႏုိင္ေအာင္

တုိက္စစ္ဆင္တာပဲ။တရားမ၀င္တဲ့ကုန္စည္ေတြကုိ ပစ္မွတ္ႏုိင္ငံရဲ. ေစ်းကြက္

မွာပုံေပါေလာေအာၿဖစ္ေအာင္ တုိက္ခုိက္ၿခင္းၿဖစ္တယ္။

ယဥ္ေက်းမႈစစ္ပြဲ။ ။ ဆရာတစ္ဥိးကေတာ့ programmed cultureလုိ.ေတာင္ေၿပာဖူး

တယ္။ ပစ္မွတ္ႏုိင္ငံမွာ သူတုိ.ေတြရဲ.ယဥ္ေက်းမႈအေငြ.အသက္ေတြလႊမ္းမုိးေအာင္

တုိက္ခုိက္တာပဲ။

မူးယစ္စစ္ပြဲ။ ။ မူးယစ္စစ္ပြဲဆုိလုိ. မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိတုိက္ဖ်က္တယ္မထင္နဲ.

ပစ္မွတ္ႏုိ္င္ငံရဲ.ၿပည္သူလူထုေတြကုိ အညြန္.တုံးေအာင္လုပ္တဲ့စစ္ပြဲပဲ။ တရုတ္ၿပည္

မွာ ဘီန္းစစ္ပြဲ လုပ္သလုိေပါ့။

မီဒီယာစစ္ပြဲ။ ။ ေလလႈိင္းကေန စစ္ပြဲဆင္တာလုိ.ေၿပာရမယ္ထင္တယ္။ ေရဒီယုိတုိ.

က်ာနယ္တုိ. မကန္းဇင္းတုိ.တယ္လီေဗးရွင္းတုိ.ကေနတစ္ဆင့္ေပါ့ေလ။ဆန္.က်င္

ဖက္မီဒီယာေတြကုိလည္းနည္းလမ္းစုံ အပုပ္ခ်တုိက္ခုိ္က္ရတဲ့စစ္ပြဲဆုိပါေတာ့။

နည္းပညာစစ္ပြဲ။ ။ နည္းပညာေတြကုိခုိးယူမယ္။ ကုိယ္ဆီက နည္းပညာေတြကုိက်

ေတာ့ ထိန္၀ွက္ထားမယ္။စစ္မက္ကာလမွာေ၇ာ။ စစ္မဲ့ကာလမွာေရာအေရးၾကီး

အေရးပါလြန္းတဲ့နည္းပညာေတြကုိထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရေအာင္အားထုတ္လုံးပန္းတဲ့

စစ္ဆင္ၿခင္းလုိ.ေၿပာလုိ.ရတယ္။

အရင္းအၿမစ္စစ္ပြဲ။ ။ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ကုန္ၾကမ္းေတြရႏုိ္င္တဲ့ သဘာ၀အရင္းအၿမစ္

ေတြရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ သိမ္းက်ဳံး၀ယ္တာတုိ. ။ ေစ်းကြက္အက္ဆက္ေတြကုိေမာင္ပုိင္စီး

လုပ္တာတုိ.ကုိေခၚတယ္။

စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးစစ္ပြဲ။.။ သူတုိ.ေတြရဲ.အမ်ုိးသာအက်ဳိးစီးပြားဟာ ပစ္မွတ္ထား

ႏုိင္ငံရဲ.အက်ုိးစိးပြားနဲ.အတူတူၿဖစ္သေယာင္လုပ္တဲ့စစ္ပြဲပဲ။ သူတုိထိခုိက္ရင္ ပစ္မွတ္

ထားတုိင္းၿပည္လည္းအၾကိးအက်ယ္ထိခုိက္မယ္ဆုိတာကုိ မႈိင္းသြင္းထားၿခင္းကုိေခၚ

တယ္။

ကြန္ရက္စစ္ပြဲ။ ။ ကြန္ရက္စစ္ပြဲဆုိတာက ႏုိ္င္ငံစုံသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိႏုိက္ထုတ္

ဖုိ.နဲ. ႏို္င္ငံစုံသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ၿဖဳိဖ်က္ေႏွာင့္ယွက္ဖုိ.ပဲ. အဖ်က္လည္းလုပ္

မယ္။ အေမွာင့္လည္းလုပ္မယ္ဆုိတာမ်ဳိးေပါ့။

အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာဥပေဒစစ္ပြဲ။ ။ သူတုိ.လုိလားတဲ့ေပၚလစီတစ္ခု ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ.အစည္း

မွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္။၊အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာအဖြဲံ.အစည္းမွာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ အသက္၀င္ေအာင္တုိက္ယူရတဲ့

စစ္ပြဲ။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စစ္ပြဲ။ ။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိထိန္းသိမ္းေပးဖုိ.မဟုတ္ဘူး။ ပစ္မွတ္

ထားတုိင္းၿပည္ရဲ. သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေအာင္။ယုိယြင္းေအာင္လုပ္တာမ်ုိး

ကုိေၿပာတာ။ ဥပမာ ။။ ေတာမီးရႈိ.တာမ်ုိ.ေပါ့။ဒီထက္မကလည္းအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

စီးပြားေရးအကူအညီစစ္ပြဲ။ ။ ပစ္မွတ္တုိင္းၿပည္က ကိုယ္အေပၚကုိ စီးပြားေရးအကူအညီ

ေထာက္မွီလာေအာင္လုပ္တာပဲ။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးက ပစ္မွတ္တုိင္းၿပည္ကုိမလုိရင္မလုိ

သလုိ စီးပြားေရးအကူအညီမရေအာင္ ထိနး္ခ်ဳပ္ထားတာမ်ုိးပဲ။

စစ္တုိက္တဲ့ဆုိတဲ့ ဒုိင္းေညာင္ဒုိင္းေညာင့္လုပ္မွ စစ္တုိက္တာမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆုိတာကုိ

ၿပသေနတာပဲ။ဒိစာအုပ္ရဲ.အခန္း ရ ၿဖစ္တဲ့ Ten thousand methods combinded as

one: combinations that transced boundaries ကုိဖတ္ၾကည့္ရင္ ၿပတ္ၿပတ္ထင္းထင္း

ၿဖစ္သြားမွာပါ။

ဒီမွာ combined ဆုိုတဲ့စကားပါလာလုိ.ထပ္ရွင္းၿပပါရေစ။ ၾကည္းေရေလ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး

ဆုိတဲ့ အဆင့္ကုိဆုိလုိခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအဆင့္ထက္ကုိ လြန္ေၿမာက္ေက်ာ္လြန္သြားၿပီ။

ဘက္ေပါင္းစုံ စစ္ဆင္နြဲၿခင္းကုိ ဆုိလုိတာ။ အဲဒါၿပင္ သူ.မွာ လစ္မစ္ဆုိတာကလည္းမရွိေတာ့ဘူး

ဘယ္ေလာက္အထိဆုိသလဲဆုိရင္။ ။

ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတဲ့ အဆင့္ကုိလြန္ေၿမာက္သြားတယ္။ supra-national

နယ္ပယ္ဆုိတဲ့အဆင့္ကုိလြန္ေၿမာက္သြားတယ္။ supra -domain

နည္းနာနိႆရည္းဆုိတဲ့အဆင့္ကုိလြန္ေၿမာက္သြားတယ္။ supra -means

အလႊာအကန္.မ်ားဆုိတဲ့အဆင့္ကုိ လြန္ေၿမာက္သြားတယ္။ supra-tires

အဲသလုိကုိ ကမ္းကုန္ေအာင္ လြန္ေၿမာက္ခ်ဳိးေဖာက္သြားတဲ့စစ္ေရးအေတြးအေခၚအေဆာက္အအုံ

ၾကီးတစ္ခုကုိ ဒီက်မ္းထဲမွာတည္ေဆာက္ၿပထားတယ္။

စိတ္၀င္စားဖုိ.အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ က်ဳပ္ေတာ့ ေတြးေလေတြးေလ က်ဳပ္တုိ.တေတြ ေခြးၿဖစ္ေနၿ

ၿပီဆုိတာ တစ္ထစ္ခ် ယူဆလုိက္တယ္။ က်ဳပ္တုိ.တေတြေခြးၿဖစ္တာၾကာပေကာ။ နိဂုံးအေနနဲ.ေတာ့

ေတာ္ဖလာရဲ.စကားနဲ.အနားကြပ္ပါရေစ။

today's war will affect the price of gasoline in pipelines. the price of food in supermarkets,

and the prices of securities on the stock exchange . They will also disrupt the ecological

balance and push their way into everyone of our home by way of television screen.

ရုိေသစြာၿဖင့္

ကုိဇန္

· · Share

  • You and 8 others like this.
    • Thant Ko Ko Maung ရွယ္မယ္ဗ်ာ ... ခုတစ္ေလာလည္း ဒီေခြးျဖစ္ရတဲ႔ အေၾကာင္းပဲ စဥ္းစားမိေနတယ္ ...
      July 12 at 11:48am · · 2 people

0 comments

Post a Comment

Pages

Burmese troops kill unarmed Kachin civilian

Rawt malan

Rawt malan

Labels

Announcements (9) cartoon (1) contact (1) Document (3) Education (1) English (1) Event (1) Hti Hpa (1) interview (3) invitation (3) laikangau (41) MAHKAWN (2) Mail (1) masa (1) Mungga (2) new (2) news (148) ning mu (2) photo (6) refugee (2) Shiga (2) special (2) Sumla (1) video (32) web (2)

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

Love Kachin (KIA)Myutsaw shayi

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

ငါတို႔ရဲ႕ျမစ္ဆံု ကုန္ပါၿပီ

IrraWaddy Not For Sale

IrraWaddy Not For Sale
မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ဆက် မဆောက်ဖို့

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး

က်ဳပ္တုိ႔ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာ မဟုတ္ဘူး
Read More Click on photo

Malawm

Htet dat na

archive

Blogumulus by Roy Tanck and Amanda FazaniInstalled by CahayaBiru.com

Label Category

Followers